Adjectives. Check up

1. Fill in the correct form of the words in brackets (comparative or superlative).

  1. My house is bigger than yours.
  2. This flower is more beautiful than that one.
  3. This is the most interesting book I have ever read.
  4. Non-smokers usually live longer than smokers.
  5. Which is the most dangerous animal in the world?
  6. A holiday by the sea is better than a holiday in the mountains.
  7. It is strange but often a coke is more expensive than a beer.
  8. Who is the richest woman on earth?
  9. The weather this summer is even worse than last summer.
  10. He was the cleverest thief of all.

Continue reading

Posted in Անգլերեն | Leave a comment

My favorite place in Yerevan

I like Cascade because it’s so beautiful. I like climbing the Cascade stairs. When you climb and reach up to the 572 stairs of the Cascade, you can admire a beautiful sight of Yerevan. Usually people enjoy summer evenings in Cascade.

Every year many tourists visit the Cascade to enjoy it and have a fun.

Inside the Cascade, underneath the exterior steps, there are seven escalators that rise along the length of the complex. There are also exhibition halls connected to some of the landings along the escalators which compose the Cafesjian Museum of Art.

Posted in Անգլերեն | Leave a comment

Անկանոն և պակասավոր բայեր

Քննարկում. անկանոն և պակասավոր բայերը հայերենում

1. Դո՛ւրս գրել անկանոն և պակասավոր բայերը։

Կամաց-կամաց արդեն խելքի ես գալիս,
Գիտես արդեն խոսքեր կտրել ու կապել.
Թոթով-թոթով բառերն իրար ես տալիս,
Գիտես արդեն խորամանկել ու խաբել։
Մորդ կամքը դարձրել ես խաղալիք,
Արդեն որքան սուտ արտասուք ես թափել,
Ձեռքդ առած տկար թելերն իմ հոգու՝
Գիտես արդեն խորամանկել ու խաբել։
Խակ մտքերի դեռ անհաստատ նժարով
Լավն ու վատը գիտես կշռել ու չափել,
Շուտ ես գտել ծուռ շավիղներն աշխարհի,
Գիտես արդեն խորամանկել ու խաբել։

Continue reading

Posted in Հայոց լեզու | Leave a comment

Կիլիկյան Հայաստանի պետական կարգը

Քանի որ Կիլիկյան Հայաստանը ավատատիրական միապետություն էր, նրա պետական կարգը նույնպես ձևավորվել է ավատատիրական Հայաստանի ավանդույթների հիման վրա:

Ըստ պետական կարգի թագավորը՝ որպես պետության կառավարիչ, ուներ շատ իրավունքներ: Նա ունեցել է իր մշտական դեսպանները՝ Հռոմում, Նեապոլում, Կոստանդնուպոլսում, Ֆրանսիայում, Անգլիայում, Եգիպտոսում, Մոնղոլիայում և այլ տեղերում:

Թագավորությունը կառավարում էր Վերին ատյանը: Ատյանի նիստերին մասնակցում էին խոշոր իշխանները: Նիստերը վարում էր թագավորը:

Posted in Պատմություն | Leave a comment

Երկկենցաղներ 

Երկկենցաղներ պատկանում են չորքոտանի ողնաշարավոր կենդանիների դասին, որն ներառում է սալամանդրերին, տրիտոններին, գորտերին, դոդոշներին և այլն։ Երկկենցաղները վարում են ջրացամաքային ապրելակերպ. առաջին ողնաշարավորներն են, որ դուրս են եկել ցամաք և ունեն օդային շնչառություն։ Ապրում են լճերում, գետերի ափերին, ճահիճներում, ստվերոտ և խոնավ անտառներում։

Բոլոր երկկենցաղները գիշատիչներ են, սնվում են միջատներով, սարդակերպերով, կողինջներով։ Գորտի բերանում գտնվում է լեզուն։ Լեզուն արտադրում է սոսնձանման կպչուն նյութ, որն օգում է որսալ միջատներ։ Բերանում գտնվում են նաև կոնաձև ատամները, որոնք ծառայում են որսը բռնելու համար։

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Yerevan is the capital of Armenia

Yerevan is the capital of Armenia. 1,1 mln people live in Yerevan and it is the largest city in Armenia. Yerevan is the most important transport crossroad, as well as political, economic, cultural and scientific center. The city has 2 airports and Yerevan had a metro since 1981. The name of Yerevan originated from Urartian Erebuni fortress before it was called Yerevan city. Yerevan is more then 2800 year old. It has been the capital since 1918 and is the 12th in the history of Armenia. Yerevan is located from 900 to 1300 meters above the sea level. The climate is mild. Hot dry summers and relatively short but cold winters are typical for Yerevan. It is divided into 2 parts by the Hrazdan River.

Continue reading

Posted in Անգլերեն | Leave a comment

Լաբ.աշխ. Ուժերի չափումը ուժաչափով

Աշխատանքի նկատակը`

Ուժերի չափումը ուժաչափով

Անհրաժեշտ գործիքներ`

մարմին (փայտե չորսու), ուժաչափ, տարբեր տեսակի ողորկությամբ հարթություններ

Աշխատանքի ընթացքը`

Ուժաչափից օգտվելուց առաջ ես որոշեցի նրա սանդղակի ամենափոքր բաժանման արժեքը և չափման սխալը: Դրա համար ես վերցրեցի այն երկու մոտակա գծիկները, որոնց կողքին մեծության թվային արժեքներ են գրված (3Ն և 2Ն), այնուհետև մեծ արժեքից հանել փոքրը  (3-2) և ստացված թիվը բաժանել դրանց միջև բաժանումների թվին (10):

Posted in Ֆիզիկա | Leave a comment

Անասնապահություն

Դասի հղումը

1. Որո՞նք են անասնապահության զարգացման նախադրյալները:

Անասնապահության զարգազման նախադրյալներն են՝ արոտավայրերը, ֆերմաները, կերային բազաները, կերի առկայությունը, բնակչության և արդյունաբերության պահանջները։

Continue reading

Posted in Աշխարհագրություն | Leave a comment

Խնդիրների լուծումը գծային հավասարումների օգնությամբ V

Continue reading

Posted in Հանրահաշիվ | Leave a comment

Глаголы хотеть и мочь

7. Прочитайте предложение. Задайте вопросы к выделенным словам.

Слава тем, кто хочет и может что-нибудь изобрести!

что делает

Настаящее время
хотеть

Я хочу                              Мы  хотим
Ты хочешь                      Вы хотите
Он, она хочет                 Они хотят

могь

Я могу                             Мы можем
Ты можешь                   Вы можете
Он, она может              Они могут

Continue reading

Posted in Ռուսերեն | Leave a comment